Trumpametražinių filmų konkursas „GATVĖS IR ASMENYBĖS“

Darbų priėmimas pratęstas iki 2018-11-09
Kauno moksleivių techninės kūrybos centras organizuoja trumpametražinių filmų konkursą „Gatvės ir asmenybės“, kuris kviečia prisiminti arba susipažinti su iškilių Lietuvos asmenybių veikla, gatvių bei jose esančių pastatų istorija. Filmus siųsti nuo 2018 m. rugsėjo 15 d. iki 2018 m. spalio 31 d. el. p. jonas@kadras.lt naudojantis Wetransfer arba Dropbox programų pagalba;
Konkurso dalyviai: įvairių ugdymo įstaigų mokiniai. Dalyvių amžius neribojamas;
Reikalavimai darbams:
1. Filmų trukmė ne daugiau 7 min.
2. Filmas turi atitikti konkurso temą – turi būti pasakojimas apie Lietuvai svarbią asmenybę ir jos vardu pavadintą gatvę.
3. Filmo kūrėjai gali laisvai pasirinkti kuriamo filmo žanrą (dokumentika, vaidyba, animacija);
4. Filmas gali būti kuriamas pasitelkus įvairias vaizdo priemones, animaciją, kompiuterinę grafiką ir kt.;

 Konkurso prizinis fondas 600 eurų (I vieta – 100 €, dvi II vietos – po 75 €, septynios III vietos – po 50 €)
 

Filmografnė kortelė filmografinė kortelė

LIETUVOS MOKINIŲ FILMŲ KONKURSO „GATVĖS IR ASMENYBĖS“
NUOSTATAI

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kauno moksleivių techninės kūrybos centras organizuoja trumpo metražo filmų konkursą „Gatvės ir asmenybės“ (toliau – konkursas), kuris pakvies mokinius susipažinti arba prisiminti iškilių Lietuvos asmenybių veiklą ir gatvių bei jose esančių pastatų istoriją. Konkursas organizuojamas pagal projektą „Mokinių vizualinės informacijos kūrybos programa „Gatvės ir asmenybės“.

KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

2. Konkurso tikslai:
2.1. Skatinti mokinius domėtis iškiliomis Lietuvos asmenybėmis ir miestų bei miestelių gatvių istorija – filmuose papasakoti apie asmenybes ir jų vardais pavadintas gatves.
2.2. Plėtoti vaikų ir jaunimo kultūrinį pažinimą bei saviraišką naudojant medijas ir informacines technologijas.
2.3. Vykdyti sistemingą vaikų ir jaunimo kultūrinę edukaciją, padedančią įgyti vizualinio komunikavimo įgūdžių, meninių bei kultūrinių kompetencijų.
3. Konkurso uždaviniai:
3.1. Įtraukti į konkursą įvairių Lietuvos miestų bei miestelių mokinius. Ugdymo įstaigose išplatinti informaciją apie mokinių vaizdo filmų konkursą „Gatvės ir asmenybės“.
3.2. Skatinti formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų bendradarbiavimą su muziejais, mokslo įstaigomis, bibliotekomis, archyvais, kitomis įstaigomis.
3.3. Organizuoti dalyvių apdovanojimo šventę, kurios metu bus įvertinti konkurso dalyviai.

KONKURSO SĄLYGOS

4. Konkurso trukmė: 2018 m. gegužė – 2018 m. lapkritis.
5. Konkurso etapai:
5.1. parengiamasis iki 2018 m. gegužės mėn. 31 d.:
5.1.1. konkurso nuostatai ir dalyvio anketa skelbiami Kauno moksleivių techninės kūrybos centro svetainėse www.mtkc ir www.kadras.lt;
5.2. pagrindinis iki 2018 m. spalio mėn. 31 d.:
5.2.1. filmo kūrimas;
5.2.2. konsultavimas el. p. jonas@kadras.lt
5.2.3. sukurto filmo pateikimas MP4 formatu;
5.3 vertinimai iki 2018 m. lapkričio mėn. 10 d. :
5.3.1. konkursinės filmų programos paruošimas ir pateikimas vertinimui;
5.3.2. kino, istorijos ir žurnalistikos profesionalų komisijos vertinimai;
5.3.3. konkursinės filmų programos peržiūra www.kadras.lt, komentarai ir vertinimai Lietuvos mokyklose pagal pateiktas anketas;
5.4. baigiamasis iki 2018 m. gruodžio mėn. 6 d.:
5.4.1. geriausių filmų patalpinimas www.kadras.lt
5.4.2. konkurso rezultatų apibendrinimas ir skelbimas;
5.4.3. laimėtojų dalyvavimas viktorinoje „Gatvės ir asmenybės“ Kauno Rotušėje;
5.4.4. laureatų apdovanojimas.

6. Konkurso dalyviai:
6.1. konkurse gali dalyvauti įvairių ugdymo įstaigų mokiniai. Dalyvių amžius neribojamas;
6.2. kūrybines grupes gali sudaryti 2 ir daugiau mokinių, taip pat gali dalyvauti pavieniai autoriai.

7. Reikalavimai darbams:
7.1. vaizdo filmų trukmė ne daugiau 7 min.
7.2. filmas turi atitikti konkurso temą – turi būti pasakojimas apie Lietuvai svarbią asmenybę ir jos vardu pavadintą gatvę.
7.3. filmų autoriai privalo laikytis LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo. Konkursui galima teikti tik autorinį kūrinį, kuris jokiu būdu negali būti kitų asmenų sukurtų darbų plagiatas ar kopija;
7.4. jei konkursui pateikiamas filmas ne lietuvių kalba, būtini titrai;
7.5. filmo kūrėjai gali laisvai pasirinkti kuriamo filmo žanrą (dokumentika, vaidyba, animacija);
7.6. filmas gali būti kuriamas pasitelkus įvairias vaizdo priemones, animaciją, kompiuterinę grafiką ir kt.;
7.7. filme negali būti naudojama jokia žalinga ar nelegali informacija, pateikiama informacija turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus;
7.8. darbų skaičius nuo kiekvienos mokyklos arba kūrybinės grupės neribojamas.

8. Darbų pateikimas:
8.1. filmus siųsti nuo 2018 m. rugsėjo 15 d. iki 2018 m. spalio 31 d. el. p. jonas@kadras.lt naudojantis Wetransfer arba Dropbox programų pagalba;
8.2. kūrinio pateikimas konkursui reiškia, kad autoriai sutinka su visomis šiuose nuostatuose paminėtomis sąlygomis.

9. Vertinimas:
9.1. filmus vertins komisija ir žiūrovai:
9.1.1. sukurtus filmus vertins komisija, kurią sudarys istorijos, kino ir žurnalistikos specialistai. Komisijos sprendimas bus protokoluojamas;
9.1.2. žiūrovai – Lietuvos mokyklų mokiniai – www.kadras.lt peržiūrės, komentuos ir vertins filmus pagal pateiktas anketas.
9.2. konkursui pateiktų ir reikalavimus atitinkančių filmo vertinimo kriterijai:
9.2.1. atitikimas temai;
9.2.2 idėja;
9.2.3. temos atskleidimas;
9.2.4. originalumas.

10. Apdovanojimai:
10.1. Konkurso laureatų apdovanojimas – 2018 m. gruodžio mėn. 6 d. Kauno Rotušėje (Rotušės a. 15), projekto „Mokinių vizualinės informacijos kūrybos programa „Gatvės ir asmenybės“ baigiamojo renginio metu.
10.2. Kūrybinėms komandoms įteikiami DVD diskai su geriausiais konkurso dalyvių darbais.
10.3. Konkurso prizinis fondas 600 eurų.
10.4. Dalyviai apdovanojami diplomais, padėkos raštais, prizais ir piniginėmis premijomis.
10.5. Filmai, neatitinkantys konkurso nuostatų reikalavimų, yra nesvarstomi vertinimo komisijoje bei neįtraukiami į festivalio programą.
10.6. Konkurso rezultatai skelbiami tinklalapiuose www.mtkc.lt ir www.kadras.lt. Konkurso laimėtojai informuojami nurodytais kontaktais.

KONKURSO ORGANIZATORIAI

11. Konkursą organizuoja Kauno moksleivių techninės kūrybos centras.
Partneriai – Kauno miesto muziejus, UAB „Init“.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12. Organizatoriai pasilieka sau teisę naudoti kūrinį nekomerciniais tikslais, nemokėdami autorinių honorarų.
13. Organizatoriai turi teisę keisti ir papildyti konkurso nuostatus.
14. Kilus klausimams, konkurso dalyviai gali kreiptis į asmenis, atsakingus už konkursą: Jonas Kuzminas el. p. jonas@kadras.lt, tel. 8698 10456 arba Danguolė Čiurlionienė el. paštu danguole@kadras.lt, tel. 8699 31324