Perspektyvos knygose ir žiniasklaidoje


Projekto “Kūrybinio ugdymo ir informavimo programa „Kadras“ dalyviai edukacinėje išvykoje Vilniuje. Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, TV3 televizija, Vilniaus universiteto biblioteka.
Š.m. lãpkričio 17 diẽną Kaũno moksleĩvių tèchninės kūrýbos ceñtro ugdýtiniai ir̃ jų̃ mókytojai vỹko į̃ edukãcinę keliõnę Vìlniuje.
Jiẽ lañkėsi ir̃ susipažìno sù VU architektū̃ros ansámbliu ir̃ bibliotekà, kurì yrà 9 mẽtais senèsnė ùž pàtį Vìlniaus universitètą. Taĩ víena ìš nedaũgelio Euròpos bibliotèkų, veĩkianti tamè pačiamè pastatè, kuriamè 1570 mẽtais ir̃ įsikū́rė.
Universitèto rū́mų ansámblio mẽninės fòrmos atspiñdi pagrindiniùs Lietuvojè vyrãvusius architektū̃ros stiliùs: gòtiką, renesánsą, baròką, klasicìzmą. Lankýtojus stẽbina universitèto 13 universitèto kiemẽlių. Didỹsis kiẽmas – puošniáusias kiẽmas visamè ansámblyje. Jamè dominúoja Šv. Jõnų bažnýčia ir̃ var̃pinė. Pastaróji yrà aukščiáusias senãmiesčio pãstatas.
Observatòrijos kiẽmas – Taĩ seniáusias universitèto architektū̃rinio ansámblio kiẽmas. Jõ žemutìnių aũkštų mū́rai síekia XV ã. Kiemè dominúoja senóji astronòmijos observatòrija sù klasicìstiniu príestatu.
Senõsios observatòrijos sudėtìnė dalìs – baltóji sãlė. Jojè bùvo įsikū́rusi ketvirtóji Euròpoje astronòmijos observatòrija. Dabar̃ čià bibliotekà. Sãlę puõšia seníeji istòriniai astronòmijos príetaisai, gaubliaĩ. Čià rañdame – Lietuvõs didìko Mýkolo Kazìmiero Radvilõs Žuvẽlės padovanótą pìrmąjį Vìlniaus astronòmijos observatòrijos teleskòpą.
Seniáusioji universitèto sãlė pavadìnta ją̃ dekoravusio žymiáusiojo Lietuvõs klasicìstinės tapýbos atstõvo Prancìškaus Smuglẽvičiaus vardù. Taĩ víena įspūdingiáusių ir̃ dažniáusiai lañkomų universitèto architektū̃rinio ansámblio viẽtų.
Vìlniaus universitèto architektū̃rinį ansámblį puõšia Šv. Jõno Krìkštytojo ir̃ Šv. Jõno apãštalo ir̃ evangelìsto bažnýčia ir̃ várpinės bókštas.
Turinìnga bùvo ir̃ ekskùrsija põ visuomenìnę LRT televìziją. Muziẽjaus gìdė mokiniáms papãsakojo Lietuvõs televìzijos ir̃ rãdijo raidõs istòriją, supažìndino sù pirmą́ja tèchnine į́ranga ir̃ kt. Mokiniaĩ ìš artì pamãtė stùdijas, kuriosè Lietuvõs žiūrõvams transliúojamos informãcinės, šviečiamõsios, kultū̃rinės beĩ pramogìnės laidõs. Jauniáusiems dalỹviams ýpač smalsù bùvo apžiūrė́ti “Gùstavo enciklopèdijos” laidõs stùdiją.
Į̃domi bùvo ir̃ ekskùrsija põ Lietuvõs táikomosios dailė̃s ir̃ dizáino muziẽjaus eksponúojamą pãrodą “Kvietìmas į̃ pókylį”. Gražiáusios vakarìnės suknẽlės ìš Aleksándro Vasìljevo kolèkcijos (Parỹžius)”. Pãrodą lỹdintis gìdas sugebė́jo nepaprastaĩ įtaigiaĩ pristatýti trijų̃ šim̃tmečių epòchos madàs, tõ laikótarpio pãpročius, pókylio etikètą.
Kità ekskùrsijos dalỹvių grùpė aplañkė TV3 televìziją. Taĩ pirmóji komèrcinė Lietuvõs televìzija. Teñ susipažìno sù televìzijos dárbo specìfika, bendrãvo sù žurnalìstais ir̃ TV laidų̃ vedė́jais.
Į̃ Kaũną grį̃žome vakarè, į́spūdžių pripìldyta keliõnė nepraìlgo. Tiẽk daũg sužinóta!.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.